Algemene voorwaarden IrisForBiz

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Toepassing

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van IrisForBiz ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen IrisForBiz en de cliënt, in welk geval de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

Artikel 2 – Gegevens en informatie

IrisForBiz is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de cliënt de door IrisForBiz verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. De cliënt is gehouden IrisForBiz te informeren omtrent de feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan IrisForBiz verstrekte informatie en aangeleverde stukken.

Artikel 3 – Betaling van facturen

Voor aanvang van de opdracht door de cliënt, moet er voldaan worden aan een aanbetaling van 50% van het totale factuurbedrag. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde facturen de overige 50% na de datum van de factuur van IrisForBiz uiterlijk worden betaald.

Artikel 4 – Laattijdige betaling

In geval van laattijdige betaling is de cliënt een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand, zonder ingebrekestelling.

Bovendien is de cliënt in dat geval op de niet of laattijdig betaalde factuur een forfaitaire schadevergoeding van 15 % verschuldigd, met een minimum van 125 euro. Dit ter vergoeding van de door de laattijdige betaling veroorzaakte buitenrechtelijke kosten.

Artikel 5 – Opschorting van uitvoering In geval van niet-nakoming of niet-tijdige uitvoering door cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-tijdig aangeleverde informatie of niet-betaling van facturen, is IrisForBiz gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten. Desgevallend brengt IrisForBiz de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 7 – Betwistingen

Om geldig te zijn moeten alle betwistingen of klachten binnen de 15 dagen na de datum van de facturen aangetekend en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden aan IrisForBiz.

Zoniet wordt verondersteld dat cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties

8.1. De algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen IrisForBiz en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht.

8.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen IrisForBiz en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout en, voor zover van toepassing.

 

Algemene voorwaarden – 2021